prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – kandydat na prorektora ds. ogólnych

Bogusław ŁAZARZ, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, specjalista w zakresie układów napędowych środków transportu, od 2008 dziekan Wydziału Transportu

Bogusław ŁAZARZ urodzony 25.11.1962. Absolwent Instytutu Transportu, doktor nauk technicznych (Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu), stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska), natomiast tytuł profesora otrzymał w 2014 r. (Wydział Transportu, Politechnika Warszawska). W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. organizacji i rozwoju, a następnie od roku 2008 r. do chwili obecnej funkcję dziekana Wydziału Transportu.

Główne specjalności badawcze: układy napędowe środków transportu, a w szczególności modelowanie zjawisk dynamicznych zachodzących w układach napędowych z przekładniami zębatymi i ich projektowanie, diagnostyka wibroakustyczna przekładni zębatych, silników spalinowych i innych elementów układów napędowych, trwałość elementów sprężystych w zawieszeniach pojazdów samochodowych, optymalizacja eksploatacji autobusów elektrycznych.

Promotor wielu prac inżynierskich i magisterskich (ok. 80) oraz nagradzanych i wyróżnianych prac doktorskich (5), recenzent w licznych czasopismach naukowych (Mechanical Systems and Signal Processing, Transport Problems, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering itp.). Autor monografii (7), rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów i ekspertyz. Kierownik oraz główny wykonawca licznych prac naukowo-badawczych (ok. 55). Wykładowca m.in. przedmiotów: podstawy konstrukcji maszyn, układy przeniesienia napędu, grafika inżynierska, metodologia badań naukowych.

Laureat licznych nagród Rektora Politechniki Śląskiej za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne, uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Senatu Politechniki Śląskiej od 2002 r. Od 2016 r. członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz licznych komitetów naukowych (m.in. Ogólnopolskiego Sympozjum „Diagnostyka Maszyn”, Międzynarodowej Konferencji ”Transport Systems Telematics”), a także członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, przewodniczący Komisji Transportu – Oddział PAN w Katowicach.

W trakcie jego długoletniej działalności w kolegium dziekańskim Wydział Transportu uzyskiwał zawsze pozytywny wynik finansowy, a w ostatnich latach systematycznie zwiększał przychody z prac naukowo-badawczych i usługowych.

W latach 2009-2016 trzynastu pracowników Wydziału Transportu uzyskało stopnień doktora habilitowanego. Wydział posiada uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a od roku 2016 również w dyscyplinie transport. W roku akademickim 2016/2017 uruchamia studia III stopnia.

Atmosfera konstruktywnej współpracy na Wydziale, dzięki wypracowanym standardom, umożliwia wewnętrznym jednostkom Wydziału wspólną aplikację o projekty naukowe. Rozwinięto współpracę międzynarodową Wydziału, zwłaszcza z uczelniami europejskimi, a także z ośrodkami naukowymi spoza Unii Europejskiej.

Hobby: piłka nożna, narciarstwo