prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – kandydat na prorektora ds. nauki i rozwoju

Marek PAWEŁCZYK, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Automatyki ds. Dydaktyki, a ponadto od 2008 r. funkcję Kierownika Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania

Marek PAWEŁCZYK urodzony 25.10.1970. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 1999 r., a doktora habilitowanego w 2005 r., na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, a tytuł profesora w 2014 r. Pracuje obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Automatyki. Od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Automatyki ds. Dydaktyki, a ponadto od 2008 r. funkcję Kierownika Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w trakcie wyjazdów naukowych w Niemczech, Danii i Wielkiej Brytanii.

W lutym 2016 r. w wyniku wyborów bezpośrednich został wybrany na 4-letnią kadencję na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z około 70 krajów. Również w wyniku wyborów bezpośrednich przeprowadzonych wśród wszystkich członków Instytutu, wcześniej pełnił funkcję Vice-President for Communications (2007-2011), a następnie funkcję President (2012-2014). Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe odbywające się w różnych krajach i skupiające od 700 do 1300 uczestników rocznie. Był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Zorganizował i prowadził 47 sesji naukowych na konferencjach międzynarodowych. Wygłosił 13 wykładów zaproszonych na konferencjach międzynarodowych, krajowych oraz w uczelniach zagranicznych. Pełni funkcję Managing Editor czasopisma International Journal of Acoustics and Vibration notowanego na liście JCR, a także jest członkiem kolegiów redakcyjnych 4 innych czasopism międzynarodowych.

Kilka miesięcy temu został ponownie wybrany do Komitetu Automatyki i Robotyki oraz do Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control. Został wybrany na funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w kadencji 2016-2020. Jest autorem lub współautorem 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych. Był promotorem 3 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekuje się obecnie 5 doktorantami. Wykonał wiele recenzji, w tym m.in. 11 rozpraw doktorskich (m.in. w Szwecji, Indiach, Australii, Hiszpanii), 3 recenzje w przewodach habilitacyjnych oraz 2 monografii habilitacyjnych, ponad 400 artykułów naukowych, 49 wniosków o granty MNiSW, NCN, NCBiR, 84 wniosków o Stypendia MNISW dla Wybitnych Młodych Naukowców. Kierował 5 projektami oraz był wykonawcą w 7 projektach KBN, MNiSW, NCBiR i NCN, a także kierował 14 oraz był wykonawcą w 6 projektach przemysłowych. Wiele z jego opracowań zostało wdrożonych (ponad 1000 sprzedanych licencji). Kierował także 3 projektami POKL, w tym 2 kierunkami zamawianymi.

Za swe osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany. Uzyskał m.in. Medal „Omnium Studiosorum Optimo” dla Najlepszego Absolwenta Politechniki Śląskiej, Stypendium Krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Stypendium naukowe British Council Fellowship, Nagrodę Firmy FIAT za Najlepszą Pracę Doktorską, Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Zespołową Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe, Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę habilitacyjną i Osiągnięcia Naukowe, Nagrodę Naukową Firmy SIEMENS za najlepszą pracę habilitacyjną, 11-krotnie Nagrodę I stopnia Rektora Politechniki Śląskiej, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, a także tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

Hobby: tenis stołowy, podróże, żeglarstwo