dr hab. inż. Tomasz Trawiński – kandydat na prorektora ds. studenckich i kształcenia

Tomasz TRAWIŃSKI, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, specjalista w zakresie maszyn elektrycznych, magnetycznych pamięci masowych, robotyki i mechatroniki, od 2012 zastępca przewodniczącego komisji ds. KRK oraz w 2013 -2014 członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Młodych Naukowców

Urodził się 6. marca 1970 roku w Tarnowskich Górach. w latach 1985-1990 uczęszczał do Technikum Kolejowego w Tarnowskich Górach na specjalności Telekomunikacja Kolejowa. W tym okresie jego zainteresowania pozanaukowe kształtowały się wokół: aktywnego uprawiania sportu (był uczniem sekcji karate TKS Kyokushin w Tarnowskich Górach), gry w szachy i organizacji małych lokalnych dyskotek. Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w 1990 roku. Studia te ukończył na kierunku elektrotechnika (specjalność: maszyny elektryczne) realizując pracę pod tytułem: Automatyzacja pomiarów charakterystyk statycznych silnika indukcyjnego. Praca ta uzyskała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową z Zakresu Elektryki zorganizowanym przez Gliwickie koło SEP w 1996 r. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Maszyn i Urządzeń Elektrycznych (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał 3. października 2000 roku, po publicznej obronie pracy zatytułowanej: Wpływ elektromagnetycznych momentów pasożytniczych na własności silników indukcyjnych, zasilanych z układów przekształtnikowych. W tym samym roku rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, a od 01.09.2006 na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechatroniki (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej). W dniu 17 czerwca 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (decyzją Rady Wydziału Elektrycznego) w dyscyplinie elektrotechnika, po kolokwium habilitacyjnym i opublikowaniu monografii zatytułowanej: Modelowanie układów napędowych systemów pozycjonowania głowic pamięci masowych.

Aktywnie brał udział w tworzeniu nowych programów studiów i prowadzeniu szkoleń w ramach programów Unii Europejskiej:


Jest organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem seminariów studenckich i wyjazdów studenckich:


Główne zainteresowania i obszary badań naukowych: analiza i syntezaaktuatorów stosowanych we współczesnych pamięciach masowych – dyskach twardych oraz metody ich naprawy, problematyka odwracania macierzy blokowych, analiza dynamiki rozgałęzionych łańcuchów kinematycznych, konstrukcja nietypowych przetworników elektromechanicznych (np. sztuczne serce napędzane elektromagnetycznie).

Jest autorem lub współautorem 145 publikacji naukowych i 3 monografii. Wykonał 55 recenzji artykułów i 2 recenzje wydawnicze monografii. Był kierownikiem 3 projektów badawczych własnych, wykonawcą w 3 projektach unijnych (w tym dwóch dydaktycznych) oraz wykonawcą w 2 projektach krajowych. Aktywnie bierze udział w działalności promującej i popularyzującej naukę (np.: Noce Naukowców, pokazy i demonstrację laboratoriów dla kandydatów na studia wyższe).

Rozwija intensywnie współpracę z przemysłem, szczególnie w zakresie organizacji studenckich staży i praktyk.Jest współautorem 3 zgłoszeń patentowych. Aktywnie pracuje nad pozyskiwaniem środków finansowych zwiększających potencjał naukowo- badawczy laboratoriów. Zachęca studentów do współpracy przy realizacji prac badawczych i usługowych zleconych przez przemysł. W tym obszarze na szczególną uwagę zasługuje:

W swojej działalności jako promotor i opiekun naukowy wiąże tematykę prac projektów inżynierskich i prac magisterskich z tematyką, którą jest zainteresowany przemysł. Był promotorem ponad 120 prac inżynierskich i magisterskich (ok. 10% dyplomantów uzyskało różnego rodzaju wyróżnienia za swoje prace).

Zainteresowania pozazawodowe: