Program wyborczy
Politechnika Śląska

Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi, stawiam na rozwój.
Arkadiusz Mężyk

Do społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska w ciągu ostatnich 70 lat, pomimo wielu trudności i zawirowań dziejowych, skutecznie się rozwijała i obecnie jest jedną z największych polskich uczelni technicznych. Było to możliwe dzięki ludziom - członkom społeczności akademickiej. To właśnie ludzie są najcenniejszym skarbem Politechniki Śląskiej. Wspólnie osiągnęliśmy już wiele, ale jeszcze więcej do zrobienia przed nami. To ludzie stymulują rozwój. Musimy zapewnić godne warunki studiowania i pracy oraz przyjazną atmosferę do działania, pozwalającą skupić się na realizacji misji Uczelni i rozwijaniu działalności naukowej. Potencjał uczelni oraz partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne wykorzystamy do budowania jej prestiżu we wszystkich obszarach działalności i dalszej poprawy warunków kształcenia i pracy.
Swój program wyborczy zatytułowałem „Uczelnia przyjazna i prestiżowa. Stawiam na ludzi, stawiam na rozwój”. To kwintesencja planów na najbliższą kadencję. Przez działania projakościowe oraz przyjazną atmosferę kształcenia i pracy, chcę uzyskać efekt synergii w postaci wzrostu dorobku naukowego i kompetencji kadry, rozbudowanej współpracy zewnętrznej, wysokiej pozycji Uczelni w rankingach krajowych i międzynarodowych oraz w pozytywnym odbiorze otoczenia gospodarczego i społecznego. Skuteczne mechanizmy rozwoju kształcenia, innowacyjności, kreatywności i transferu technologii zapewnią Politechnice Śląskiej miejsce w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych oraz osiągnięcie statusu wiodącego ośrodka naukowego.
Zdecydowałem się kandydować na funkcję rektora, gdyż wierzę w ludzi, skuteczność mojego programu oraz możliwość dalszego rozwoju Politechniki Śląskiej. Przedstawiam wizję rozwoju Uczelni wynikającą z własnych doświadczeń, dyskusji i rozmów z członkami społeczności akademickiej oraz obserwacji problemów współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Na potwierdzenie skuteczności moich dotychczasowych działań chciałbym wskazać efekty pełnienia funkcji dziekana. Macierzysty Wydział Mechaniczny Technologiczny był w trudnej sytuacji, gdy rozpoczynałem kadencję. Obecnie jest w ścisłej czołówce wydziałów naszej Uczelni. Posiada pełne uprawnienia akademickie w trzech dyscyplinach naukowych i w tym roku uzyskał kolejne do nadawania stopnia doktora nauk technicznych. Posiada kategorię naukową A oraz prowadzi wyróżniony przez PKA kierunek Mechanika i budowa maszyn. Ponadto szczyci się rozbudowaną współpracą z otoczeniem gospodarczym w zakresie kształcenia i badań naukowych, najliczniejszą kadrą pracowników samodzielnych i największą liczbą studentów w naszej Uczelni. Wszystkie te osiągnięcia to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej Wydziału oraz zrozumienia i wspaniałej atmosfery współpracy.
Uważam, że mam odpowiednie doświadczenie i rekomendacje do wprowadzania działań projakościowych oraz rozwojowych. Wierzę w ogromny, niewykorzystany jeszcze w pełni, potencjał drzemiący w społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Cele, które zamierzam osiągnąć

1. Zapewnienie trwałego miejsca Politechniki Śląskiej w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych
2. Zwiększenie dorobku naukowego i innowacyjnego Uczelni
3. Zbudowanie przyjaznych więzi w społeczności akademickiej
4. Umożliwienie rozwoju kompetencji naukowych i zawodowych społeczności akademickiej oraz przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej
5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników Uczelni
6. Podniesienie atrakcyjności kształcenia oraz zwiększenie wartości dyplomu Politechniki Śląskiej na rynku pracy
7. Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i absolwentami w obszarze kształcenia, innowacyjnych badań naukowych i transferu technologii
8. Internacjonalizacja kształcenia i badań naukowych

Metody i środki, które zastosuję

1. Inwestycje w rozwój kompetencji wszystkich grup tworzących społeczność akademicką, w tym wprowadzenie dwuletnich rektorskich grantów habilitacyjnych i profesorskich
2. Zasadnicze uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych
3. Konsolidacja interdyscyplinarnych kompetencji i lepsze związki między wydziałami w ramach jednego obszaru badawczego przez ośrodki międzywydziałowe
4. Dostosowanie działania Centrum Zarządzania Projektami do aktualnych wymogów opracowywania i realizacji projektów
5. Rozwój mechanizmów transferu technologii i działalności spółki celowej
6. Wkład własny Uczelni w realizację perspektywicznych projektów
7. Nowoczesne programy i formy kształcenia
8. Programy stażowe i projekty organizowane we współpracy z otoczeniem społeczno- -gospodarczym dla studentów, doktorantów i pracowników
9. Działania projakościowe w zakresie rozwoju badań, innowacji oraz zwiększenia liczby projektów
10. Zmiany w ocenie pracowników uwzględniające wszystkie aspekty pracy na uczelni, w tym aktywność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną
11. Umożliwienie zmniejszenia obciążenia dydaktycznego w przypadku osób wykazujących szczególną aktywność naukową lub organizacyjną
12. Stworzenie atmosfery do partnerskich dyskusji i wyrażania własnych opinii w środowisku akademickim
13. Cykliczne, comiesięczne robocze spotkania rektora z jedną radą wydziału
14. Bliska i partnerska współpraca z Samorządem Studenckim, Samorządem Doktorantów i związkami zawodowymi
15. Współpraca z władzami samorządowymi miast i województwa oraz promowanie Politechniki Śląskiej jako prestiżowej marki śląskiej
16. Promocja osiągnięć i oferty Uczelni w opiniotwórczych środkach przekazu
17. Wymiana międzynarodowa studentów i nauczycieli akademickich oraz rekrutacja obcokrajowców na studia w pełnym cyklu kształcenia
18. Aktywizacja działalności Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej i budowanie marki Uczelni przez utworzenie Rady Absolwentów

Politechnika jako wiodący ośrodek kształcenia

1. Proponuję nowe podejście do procesu kształcenia oraz promocji Uczelni w kontekście pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rosnącej konkurencji silnych uczelni, zlokalizowanych w atrakcyjnych miastach akademickich. Sprzyjać temu będzie ścisłe współdziałanie uczelni z przemysłem nowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, innowacji, formułowania unikatowych programów kształcenia oraz udziału przemysłu w procesie kształcenia.
2. Wdrożę działania zmierzające do zwiększenia liczby kierunków studiów o profilu praktycznym oraz studiów dualnych organizowanych w ścisłej współpracy z przemysłem i szkolnictwem zawodowym.
3. We współpracy z poszczególnymi jednostkami podstawowymi wdrożę nowoczesne i unikatowe pod względem treści programowych i sposobów przekazywania wiedzy programy kształcenia, wykorzystujące interaktywne metody i środki dydaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwijającego się zaawansowanego technologicznie otoczenia oraz potrzeb studentów wybitnych, w zakresie nauk podstawowych.
4. Zintensyfikuję aktywne działania promocyjne Uczelni, w tym m.in. patronaty nad szkołami ponadpodstawowymi, organizowanie: spotkań z kandydatami na studia, prowadzenie zajęć i konkursów dla uczniów, wykładów monograficznych, włączanie najzdolniejszych uczniów w działalność studenckich kół naukowych.
5. Zwiększę nacisk na zapewnienie wysokich standardów kształcenia przez doskonalenie bazy socjalnej, dydaktycznej i laboratoryjnej. Lokalizacja Politechniki Śląskiej stanie się atutem ze względu na rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną regionu oraz koszty utrzymania niższe niż w innych dużych ośrodkach akademickich.
6. W partnerskiej współpracy z Samorządem Studenckim zapewnię studentom przyjazną atmosferę studiowania, godne i komfortowe warunki bytowe za rozsądną cenę oraz możliwości aktywnego wypoczynku i rozwoju kulturalnego.
7. Zwiększę umiędzynarodowienie procesu kształcenia przez oferowanie studiów w językach obcych i zwiększenie liczby studentów zagranicznych oraz wymianę wykładowców z renomowanymi uczelniami zagranicznymi. Wzmocni to międzynarodową rangę uczelni oraz zwiększy kompetencje naszych absolwentów.
8. Wdrażając nową ofertę kształcenia, oprócz analizy perspektyw rozwoju technologicznego i przyszłej polityki kadrowej kraju, będę uwzględniał głos studentów, dla których będzie przygotowywana.
9. Będę wspierał inicjatywy Samorządu Studenckiego w zakresie opiniowania procesu kształcenia, programów studiów i rozwijania studenckiego ruchu naukowego, szczególnie kół naukowych uczestniczących w prestiżowych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Zwiększę wsparcie finansowe takich działań oraz wsparcie merytoryczne w zakresie rozwijania przedsiębiorczości akademickiej.
10. We współpracy z Samorządem Studenckim utworzymy międzywydziałowe centrum realizacji studenckich projektów technicznych, ułatwiając studentom swobodny dostęp do infrastruktury technicznej i sprzętu, niezbędnych do wdrożenia wyników ich prac.

Politechnika jako wiodący ośrodek innowacji

1. Opracuję proste, szybkie i efektywne mechanizmy współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz optymalnego wykorzystania potencjału naukowego, infrastruktury badawczej i wiedzy eksperckiej wewnątrz uczelni. Nowoczesna uczelnia techniczna musi być ośrodkiem rozwoju zarówno innowacyjnych idei, jak i produktów, technologii oraz ich transferu do sfery gospodarczej.
2. Uproszczę procedury administracyjne i zwiększę kompetencje pracowników administracji, co skróci czas obsługi administracyjnej.
3. Rozwinę możliwości współpracy ponadwydziałowej w zakresie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, skupionych na realizacji kompleksowych zadań, wykraczających często poza kompetencje jednej jednostki wewnętrznej.
4. Każdy problem zgłoszony przez interesariusza zewnętrznego zostanie kompetentnie rozpoznany i w pełni rozpatrzony pod względem możliwości realizacji, nawet z zaangażowaniem wielu jednostek podstawowych i zespołów badawczych. Uczelnia powinna być postrzegana jako najlepszy partner do współpracy naukowo-badawczej i stanowić centrum kompetencji.
5. Zaproponuję mechanizmy motywacyjne i wspierające podejmowanie innowacyjnych badań, zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej oraz wszelkich działań związanych z ochroną własności intelektualnej i wdrażaniem innowacji do sfery gospodarczej.
6. Będę wspierał, m.in. za pomocą spółki celowej, powstawanie spółek typu spin-off, które są ważnym elementem rozwoju innowacyjności. Celem działań będzie doradztwo i wsparcie pracowników Uczelni zainteresowanych zakładaniem innowacyjnych przedsiębiorstw, tworzonych w oparciu o własność intelektualną powstającą na Uczelni, inwestowanie w wybrane przedsięwzięcia, a także nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
7. Zwiększę zaangażowanie przemysłu w działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni oraz będę wspierał dążenia pracowników do zdobywania doświadczenia praktycznego przez realizację badań i wdrażanie ich rezultatów do przemysłu. Wdrożę programy nauczania oraz programy stażowe dla pracowników realizowane we współpracy z gospodarką.

Politechnika jako wiodący ośrodek naukowy

1. Uruchomię działania motywujące do zwiększania liczby wysoko punktowanych publikacji naukowych w renomowanych czasopismach, wspomagając realizację najbardziej twórczych badań podstawowych i stosowanych, jak również wspierając proces publikowania wyników tych prac. Prestiż uczelni jest kształtowany przez poziom badań naukowych i uznanie środowiska międzynarodowego dla publikowanych wyników prac badawczych oraz działalności innowacyjno- -wdrożeniowej.
2. Będę wspierał działania poprawiające wskaźniki innowacyjności prac badawczo- -rozwojowych. Ważnym wyznacznikiem pozycji uczelni technicznej jest liczba przyznanych patentów, w tym głównie patentów o zasięgu międzynarodowym oraz liczba wdrożeń i sprzedanych licencji. Takie działania będą wspierane od strony obsługi prawno-administracyjnej, jak również przez pozyskiwanie środków i pakiet właściwie dobranych działań projakościowych.
3. Stworzę warunki do zwiększenia liczby prestiżowych, międzynarodowych kongresów i spotkań naukowych organizowanych w Uczelni. Ważnymi elementami promocji i budowy prestiżu zespołów badawczych jest bezpośrednie uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i kongresach oraz budowanie marki jednostki naukowej przez organizowanie ważnych naukowych kongresów międzynarodowych, w tym odbywających się bezpośrednio na Uczelni.
4. Rozwinę współpracę z przemysłem zaawansowanych technologii zlokalizowanym w regionie, szczególnie w obszarach priorytetowych i kluczowych dla kraju. Współpraca ta oraz realizacja prestiżowych projektów jest niezwykle ważna dla rozwoju naukowego. Każda z form działalności naukowo-badawczej, niezależnie od końcowych rezultatów tych działań, jest bardzo istotna dla uzyskania końcowego efektu synergii w postaci wysokiej pozycji naukowej jednostki.
5. Zmodyfikuję system oceny okresowej pracowników, tak aby uwzględniać różne formy twórczej działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, które składają się na ogólny rozwój naukowy, innowacyjność, postęp technologiczny i wzrost prestiżu oraz dochodów Uczelni. W zależności od dziedziny nauki, dyscypliny naukowej i charakteru działalności naukowo-badawczej, osiągnięcia poszczególnych pracowników powinny być określane odpowiednimi, często różnymi wskaźnikami, np. publikacjami w czasopismach znajdujących się na liście JCR, patentami i wdrożeniami lub pracami projektowymi. System ten będzie także uwzględniał wysiłek w staraniach o uzyskanie projektów. Podczas oceny pracownika uwzględniona będzie także działalność dydaktyczna, organizacyjna i popularyzującą naukę.
6. Będę kreował rozwój naukowo-badawczy Uczelni, mając na uwadze skutki w perspektywie wielu lat, a nie tylko wynikające z obecnie obowiązującego algorytmu oceny jednostek. Racjonalny rozwój działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej, w połączeniu z efektywną współpracą zagraniczną, zapewnia wysoki prestiż i pozycję naukową, niezależnie od zmian obowiązujących procedur oceny.

Młoda kadra naukowa

1. Uruchomię dodatkowe mechanizmy finansowane z funduszy centralnych Uczelni, umożliwiające zatrudnianie najzdolniejszych pracowników naukowych i doktorantów, mających potencjał do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych i tworzenia kreatywnych zespołów badawczych. Istnieje wyraźna potrzeba wspierania rozwoju kadry naukowej, począwszy od studentów studiów I stopnia, wykazujących predyspozycje oraz zapał do pracy badawczej i naukowej, poprzez najzdolniejszych absolwentów studiów II stopnia, doktorantów, po młodych adiunktów.
2. Wdrożę nowe działania związane z wyszukiwaniem i otoczeniem opieką wybitnych studentów. Dla nich warto uruchomić międzyobszarowe indywidualne programy studiów. Należy także zachęcać absolwentów studiów II stopnia do podejmowania studiów doktoranckich i zapewnić właściwą opiekę naukową. Wybitni absolwenci powinni mieć w perspektywie możliwość zatrudnienia na preferencyjnych warunkach i zapewnione możliwości rozwoju.

Adiunkci i wykładowcy

1. Wprowadzę w sposób efektywny trzy ścieżki kariery zawodowej nauczycieli akademickich - naukowo-dydaktyczną, naukową i dydaktyczną przy zapewnieniu stabilności zatrudnienia. Umożliwi to optymalne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z różnych źródeł, przyczyniając się do obniżenia kosztów działalności podstawowej oraz skutecznego i optymalnego rozwijania wszystkich obszarów działalności Uczelni przy efektywnym wykorzystaniu predyspozycji i kompetencji pracowników.
2. Zaproponuję nowe projakościowe warunki zatrudniania nauczycieli akademickich na etatach dydaktycznych. W Uczelni jest liczna grupa zdolnych i kreatywnych pracowników o ugruntowanej wiedzy i zdolnościach dydaktycznych, spełniająca swoje ambicje zawodowe w działalności dydaktycznej. Osoby takie, zatrudnione na etatach dydaktycznych, realizując zwiększone pensum dydaktyczne oraz aktywnie uczestnicząc w promocji Uczelni, kierunków studiów i wprowadzając nowoczesne formy kształcenia, podniosą atrakcyjność oraz obniżą koszty realizacji procesu dydaktycznego.

Doświadczona kadra profesorska

1. Uruchomię pakiet działań projakościowych w zakresie zwiększenia liczby profesorów tytularnych. Stymulowanie rozwoju kadry profesorskiej jest jednym z moich zadań priorytetowych.
2. Będę wspierał organizacyjnie i finansowo publikowanie w czasopismach naukowych posiadających wysoki współczynnik wpływu IF, ochronę prawną własności intelektualnej innowacyjnych rozwiązań oraz zapewnię autorom możliwość opieki na najzdolniejszymi studentami i doktorantami.
3. Wzmocnię promocję osiągnięć naukowych i organizacyjnych pracowników, uczestnictwo w prestiżowych organizacjach oraz stowarzyszeniach, w szczególności międzynarodowych, i wykorzystam ich pozycję do budowania wizerunku Uczelni w kraju i za granicą.

Organizacja badań

1. Będę wspierał działania interdyscyplinarnych, międzywydziałowych centrów naukowo-badawczych. Bazując na dotychczasowej strukturze jednostek podstawowych, będę wspierał tworzenie interdyscyplinarnych centrów naukowo- -badawczych koordynujących badania w obszarach tematycznie obejmujących kilka wydziałów.
2. Zwiększę kompetencje pracowników administracji centralnej i uproszczę procedury administracyjne, aby zmniejszyć obciążenie nauczycieli akademickich biurokracją. Skrócenie czasu realizacji procedur administracyjnych to nie tylko ich uproszczenie, ale także skrócenie czasu podejmowania decyzji na poszczególnych szczeblach administracji. Zwiększę udział pracowników administracji w szkoleniach specjalistycznych i spotkaniach, dotyczących wymiany doświadczeń, kontaktów z ministerstwem oraz pracownikami innych uczelni. Zapewnię również wsparcie prawne w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów.

Baza laboratoryjna i infrastruktura badawcza

1. Wdrożę system efektywnego wykorzystania infrastruktury badawczej pomiędzy poszczególnymi jednostkami wewnętrznymi, bazujący m.in. na współpracy w ramach międzywydziałowych centrów naukowo-badawczych. Kluczowym problemem jest należyte wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu, niejednokrotnie obwarowanych licznymi ograniczeniami wynikającymi z konkursów i poszczególnych programów.
2. Zwiększę wsparcie z funduszy centralnych na dokończenie procesu odtworzenia infrastruktury laboratoryjnej i badawczej Wydziałów, szczególnie w przypadku zabytkowych obiektów, wymagających głębokiej modernizacji, bazując w tym względzie na wynikach wewnętrznego audytu przeprowadzonego w Uczelni.

Wymiana międzynarodowa i internacjonalizacja uczelni

1. Rozwinę umiędzynarodowienie Uczelni jako narzędzie zwiększenia umiejętności i kompetencji absolwenta oraz wzrostu wartości dyplomu ukończenia studiów. Wszystkie cechy współczesnego absolwenta powinny być kształtowane w procesie całej edukacji na uczelni wyższej w sposób jak najbardziej naturalny, a kluczem do skutecznego kształcenia jest zapewnienie dostępu do międzynarodowego rynku edukacyjnego.
2. Wykorzystam szansę umiędzynarodowienia Uczelni, którą stwarza bliskość wielu międzynarodowych firm z branży samochodowej, informatycznej i zaawansowanych technologii. Dzięki odpowiedniej promocji i dostosowaniu programów kształcenia w językach obcych, mamy możliwości pozyskiwania studentów zagranicznych odbywających studia, realizujących praktyki i staże przemysłowe oraz prace dyplomowe.
3. Zapewnię sprzyjające warunki do wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich nie tylko w obszarze kształcenia. Kontakty zagraniczne to szansa na realizację dużych projektów międzynarodowych i łatwiejszy dostęp do europejskiej przestrzeni badawczej. Prowadzenie badań w międzynarodowych zespołach badawczych to także możliwość współpracy z firmami zagranicznymi i realizacji wspólnych projektów.
4. Dostosuję Uczelnię do funkcjonowania na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Proces ten obejmuje znaczne działania logistyczne, w tym promocję na międzynarodowym rynku edukacyjnym i badawczym, materiały informacyjne w językach obcych, dwujęzyczną dokumentację procesu studiów i oznakowanie uczelni, jak też stworzenie systemu obsługi administracyjnej w języku obcym studentów i pracowników naukowych w całej uczelni.

Finanse i zwiększenie liczby projektów

1. Podejmę pilne działania ograniczające spadek dotacji podstawowej i przychodów Uczelni. Spadek ten utożsamiany jest głównie ze zmniejszeniem liczby studentów, jednak wpływ ma także struktura studiów, wskaźnik umiędzynarodowienia, udział obcokrajowców w procesie kształcenia oraz liczba projektów realizowanych w Uczelni.
2. Wprowadzę mechanizmy stymulujące wzrost liczby projektów realizowanych w Uczelni. Wymaga to wdrożenia pakietu działań projakościowych, co przyczyni się do zwiększenia liczby składanych wniosków projektowych, wysokiej ich jakości merytorycznej oraz wzrostu kompetencji kierowników projektów i zespołów badawczych.
3. Zmodyfikuję dotychczas stosowany algorytm podziału dotacji wewnątrz Uczelni w uzgodnieniu z kierownikami wszystkich jednostek podstawowych. Wprowadzę stopniową zmianę algorytmu podziału dotacji dydaktycznej, aby zapewnić stabilność finansowania jednostek. Jednocześnie wprowadzony pakiet działań projakościowych pozwoli na zwiększenie przychodów jednostek oraz wzrost dotacji bazowej i prestiżu Uczelni.
4. Utworzę fundację w celu uproszczenia procedur i realizacji wybranych przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz Samorządu Studenckiego i działań rozwojowych Uczelni.

Kandydaci na funkcje prorektorów Politechniki Śląskiej