Skrócony życiorys zawodowy

prof. dr hab. inż. Arkadiusz MĘŻYK – kandydat na rektora Politechniki Śląskiej Arkadiusz MĘŻYK, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier mechanik, od 2012 dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego

W 1977 roku rozpocząłem naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Cieszynie. Świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy technika mechanika o specjalności budowa maszyn uzyskałem w 1982 roku, a następnie podjąłem studia w Politechnice Śląskiej na wydziale Mechanicznym Technologicznym. Pracę dyplomową magisterską pt: „Estymacja oddziaływań mechanicznych w przekładni obiegowej głowicy kombajnu KGS-320 z uwzględnieniem nieliniowości zazębienia” obroniłem w 1987 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera o specjalności maszyny robocze ciężkie.

Po zakończeniu studiów w 1987 roku, rozpocząłem pracę w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. W 1988 roku przeszedłem roczne przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy. Po zakończeniu służby wojskowej rozpocząłem pracę zawodową na stanowisku asystenta stażysty, a następnie zostałem przeszeregowany na stanowisko asystenta i starszego asystenta w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, a po reorganizacji w Katedrze Mechaniki Technicznej (1990).

W roku 1992 odbyłem 6-cio miesięczny staż naukowy w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywałem na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii.

Publiczna obrona mojej rozprawy doktorskiej pt. „Dynamika elektromechanicznych układów napędowych” odbyła się w czerwcu 1994 roku przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” zostałem mianowany na stanowisko adiunkta.

W roku 1996 wziąłem udział w kursie CISM Summer Course on Discrete Structural Optimization, Udine Włochy. Tematykę badawczą z zakresu dynamiki elektromechanicznych napędów dużej mocy kontynuowałem podczas realizacji rozprawy habilitacyjnej pt.: „Optymalizacja własności dynamicznych układów napędowych maszyn”, która została obroniona z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w dniu 17.04.2002 roku. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie: „Budowa i eksploatacja maszyn”, została zatwierdzona przez Centralna Komisję w dniu 28.10.2002 roku.

Od 1993 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przez cztery kadencje uczestniczyłem w pracach Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS, pełniąc początkowo obowiązki skarbnika. W grudniu 2002 roku zostałem wybrany na Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTMTS, którym byłem do 2011 roku. W wyniku wyborów przez Zjazd Delegatów PTMTS, w latach 2011-2015 pełniłem funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (dwie kadencje zgodnie ze statutem) w Zarządzie Głównym PTMTS. Od 2015 roku pełnię funkcję Wiceprzewodniczącego PTMTS. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zostało utworzone w 1958 roku, liczy ok. 1000 członków zrzeszonych w 18 oddziałach.

W kadencji 2004-2006 zostałem powołany na członka Sekcji Dynamiki Układów oraz Sekcji Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

Uczestniczyłem, bądź kierowałem pracami 37 komitetów organizacyjnych Sympozjonów „Modelowanie w mechanice” i Międzynarodowych Seminariów Mechaniki Stosowanej oraz brałem udział w 5 komitetach naukowych konferencji międzynarodowych.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymałem Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995 za pracę doktorską), w roku 2003 otrzymałem nagrodę Wydziału IV PAN za publikację naukową, natomiast w 2005 roku otrzymałem zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię naukową.

W latach 1999-2002 byłem członkiem Senatu Politechniki Śląskiej oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W latach 2002-2008 pełniłem funkcję Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W 2007 roku, na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł profesora nauk technicznych.

W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej uhonorował mnie nagrodą naukową im. Witolda Nowackiego.

W zakresie działalności organizacyjnej w latch 2008-2009 roku pełniłem obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Naukowej z Polonią oraz Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych (2008-2011).

W 2008 roku zostałem powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku byłem dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011 roku). Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zalicza się do najstarszych i najbardziej unikatowych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju. OBRUM sp. z o.o. wytwarza produkty przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP. Głównym adresatem prac są wojska lądowe, w tym zmechanizowane, pancerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne. Prace nad nowymi wyrobami odbywają się w pełnym cyklu, tj. od koncepcji do produkcji seryjnej. W ciągu blisko 50 lat istnienia ośrodka opracowano 60 pojazdów wojskowych, w tym 54 własne konstrukcje. W 2011 zostałem nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy grupy w 2010 r.

Współpracę z przemysłem obronnym realizuję do chwili obecnej, aktualnie na stanowisku Doradcy Prezesa ROSOMAK S.A. Ponadto jestem członkiem następujących Rad Naukowych:


Drugą kadencję, od 2011 roku, jestem członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011- 2015 Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. Od 2012 r. jestem dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego, a od 2014 roku jestem Wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych.